REGULAMIN SZKOLEŃ 

I. Warunki płatności i rezerwacji miejsc

1. Prawo uczestniczenia w szkoleniach mają jedynie te osoby, które zgłoszą się na szkolenie i uiszczą odpowiednią opłatę.

2. Opłatę za szkolenie można uiścić poprzez przelew bezpośrednio na konto Organizatora szkolenia.

3. Cennik zawiera jedynie opłatę za uczestnictwo w zajęciach. Wszelkie inne opłaty dotyczące zakwaterowania, wyżywienia, kosztów podróży, parkingu, ubezpieczenia itp. Uczestnik ponosi dodatkowo we własnym zakresie, chyba że jest to wyraźnie zaznaczone w ofercie. 

4. Uczestnik szkolenia powinien wypełnić kwestionariusz wstępny, który zostanie mu przesyłany na adres mailowy przed rozpoczęciem szkolenia oraz odbyć rozmowę kwalifikacyjną.

5. Liczba osób w grupie jest ograniczona. O wpisie na listę uczestników danego szkolenia decyduje kolejność zgłoszeń, potwierdzonych wpłatą. 

II. Rabaty

1. Aktualne oferty szkoleń i promocje prezentowane są na stronie www.zywanadzieja.pl 

2. Organizator może przyznać indywidualny rabat dla uczestników szkolenia, w związku ze skierowaniem na szkolenie większej liczby uczestników. 

3. O przysługujących cenach promocyjnych decyduje data wykonania 

III. Zmiany terminu lub planu szkolenia: 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub wprowadzenia zmian w planie szkolenia. 

2. Organizator ma prawo zmiany osoby prowadzącej szkolenie. 

3. W przypadku zbyt małej liczby chętnych na dane szkolenie organizator ma prawo do jego odwołania. Osoby, które opłaciły udział w zajęciach tej grupy mają prawo do przeniesienia opłaty na inne szkolenie lub ubiegania się o zwrot pieniędzy za odwołane szkolenie. 

IV. Rezygnacja z uczestnictwa i zwroty kosztów

1. Rezygnację z uczestnictwa w szkoleniu należy zgłosić do organizatora mailowo: (kontakt@zywanadzieja.pl) lub telefonicznie (tel. 603 995 751 lub 721-907-721). 

2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie do 14 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia przysługuje zwrot uiszczonej opłaty w całości. 

3. W przypadku rezygnacji ze szkolenia przez Uczestnika później niż na 14 dni robocze przed datą rozpoczęcia szkolenia, lub nie wzięcia udziału w szkoleniu, Organizator zachowuje prawo do pełnego wynagrodzenia – ceny za szkolenie. 

4. Możliwość otrzymania zwrotu nie obejmuje szkoleń oferowanych w pakietach, w promocyjnych cenach oraz zakupionych w systemie ratalnym. 

5. Zwroty kosztów nie obejmują zadatku wpłaconego na rzecz wybranego szkolenia. 

6. W szczególnym przypadku rezygnacji, wynikającym z sytuacji losowych, Organizator może zgodzić się na wykorzystanie uiszczonej opłaty szkoleniowej na to samo szkolenie w innym terminie lub inne szkolenie. Jeśli cena szkolenia w innym terminie lub innego szkolenia przewyższa wniesioną opłatę, wówczas Uczestnik obowiązany jest do wpłacenia brakującej różnicy. 

7. Nieobecność na szkoleniu (bez formalnego zgłoszenia rezygnacji) nie zwalnia uczestnika z obowiązku zapłaty 100% ceny szkolenia. 

V. Dane osobowe oraz wykorzystanie wizerunku

1. Zgłoszenie udziału w szkoleniu jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości i zaakceptowaniem powyższego Regulaminu oraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celach informacyjnych i marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych Dz. U. nr 101 poz. 926. 2. Uczestnik warsztatów wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku na potrzeby promocji Żywa Nadzieja w przypadku publikacji zdjęć i filmów z warsztatów z zachowaniem poufności oraz prywatności w trakcie ćwiczeń osobistych.

VI. Rozstrzyganie

1. Wszystkie sprawy sporne między Uczestnikiem a Organizatorem dot. wyjazdu, rozstrzygane będą polubownie, a w szczególnych przypadkach przez Sąd Powszechny z siedzibą właściwą dla Organizatora.


Regulamin w PDF>>

terminy terapii
Gdańsk

Terapeuta: Marlena Świdrowska

tel. 721 907 721


Terapeuta: Irena Marcinkiewicz

tel. 508 999 589

Gdynia

Terapeuta: Irena Marcinkiewicz

tel. 508 999 589

Warszawa

Terapeuta: Anna Rudecka

tel. 788 219 330


terapia stacjonarna
polska


Beata Rusiecka

tel. +48 603 995 751


FRANCJA


Beata Rusiecka

tel.+33 6 62 58 29 17Superwizja i szkolenia


Beata Rusiecka

telefony:


+48 603 995 751

+33 6 62 58 29 17


Anna Rudecka

tel. 788 219 330Terapia w językach:

polskim, francuskim,

rosyjskim i angielskim.